KONTAKTUPPGIFTER och ÖPPETTIDER

Telefon09 1620 570

Adress: 
Skepparegatan 29/Fabriksgatan 28
00150 Helsingfors

 

ÖPPETTIDER

 

Eira läkarstation
mån-tor 
fre
8-20
8-17 
   
Laboratoriet
mån-tor
fre
8-17
8-16
   
Röntgen
mån-tor
fre
9-17 
9-14

Att boka och avbeställa tider

Att boka tid
I vår tidsbokning på nätet söker du lätt lediga mottagningstider enligt specialitet, tjänst eller specialist och du kan behändigt boka den tid som passar dig bäst. För alla specialister finns inte tider att boka på nätet, så hittar du ingen lämplig lönar det sig att ringa och fråga. Du kan också boka tid per telefon, se telefonnumren till Eira tidsbokning

OBS! För ingrepp och för operationer som kräver nedsövning eller övernattning, samt för kunder med HNS-servicesedel eller betalningsförbindelse ber vi att tiden reserveras per telefon

Att boka om en tid
I tidsbokningen på nätet på sidan Mina bokningar administrerar du lätt dina online bokade tidbokningar. För att använda tjänsten behöver du ditt boknings- och och personnummer.


Att annullera en tid
Tidsavbokning är avgiftsfritt förutsatt att tiden avbokas senast föregående vardag (måndagens tider föregående fredag). För icke-annullerad tid eller samma dag annullerade tider, ingrepp eller operationer, förbehåller vi oss rätten att debitera enligt i kraft varande prislista.

OBS! För samma dag bokade besökstider kan endast annulleras eller ändras per telefon, 09 1620 570.

Operationen bör annulleras senast en vecka före avtalad operationsdag. Annulleringen bör ske per telefon vardagar mellan kl. 9-15, tfn 09 1620 630 eller 09 1620 600.

Ifall annulleringen inte sker enligt ovanstående anvisning har Eira sjukhus rätt att debitera 50% av operationens totala summa. Vid sjukdomsfall, ta vid annan tidpunkt kontakt med vår bäddavdelning, tfn 09 1620 200.

Hitta fram till Eira

Hur du hittar fram till den vårdenhet du önskar besöka ser du via nedan listade länkar:

 

Anmälan och väntrum


Till mottagningen lönar det sig att anlända ca. 10 min. i förväg. Anmälan sker vid receptionen genom att uppvisa ett identitetskort med foto. Vid de flesta vårdenheter finns också en självbetjäningsdisk. Efter anmälan får du instruktioner om i vilket rum specialisten tar emot och var väntrummet ligger. I våra väntrum finns tidningar, gratis Wi-Fi samt kaffe- och teservering.

Mottagningen

I närmaste väntrum uppropar specialisten sin nästa kund med namn. För den vårdande specialisten är det viktigt att tala om allt som kan vara relevant med tanke på ditt besök. Fråga gärna om det är något du funderar på  - vi på Eira finns till för dig!
Om det för ditt hälsotillstånd behövs mer information får du remiss till laboratorium eller röntgen. Tillsammans med specialisten kommer ni överens om hur du får eventuella undersökningsresultat och du får med dig handlingar som härrör sig till ditt besök, som du returnerar till receptionen/kassan.

Bokning av uppföljning eller fortsatt vård

För eventuella vidareundersökningar eller kontrollbesök är det smidigast att i receptionen boka tiden med det samma, då vet du hur och när din vård fortsätter. Personalen i receptionen gör gärna reservationen för dig!

Betalningsalternativ

Betalning sker i receptionen/kassan efter mottagning och eventuella undersökningar. FPA-ersättningen kan är oftast dras av i samband med betalning, för berättigande till ersättning ber vi att få se ditt FPA-kort. Ifall FPA-ersättningen inte direkt kan dras av, får du med dig de dokument du behöver för att ansöka om den. För vissa ingrepp ber vi förhandsbetalning.

På Eira kan du betala kontant, med bank- och kreditkort (Visa/Visa Electron, Master Card, First card (f.d. Eurocard), American Express ja Diners Club) och med Eira Hälsokonto. Vi debiterar en kansliavgift i samband med mottagnings-, ingrepps- och undersökningsbesök samt bäddavdelningsvård. Kansliavgiftens storlek ser du i vår prislista. Om samma besök inkluderar olika vårdåtgärder eller undersökningar uppbärs endast en kansliavgift.

Om du har en försäkring som täcker dina vårdkostnader, ber vi dig kontrollera med försäkringsbolaget huruvida det ersätter den planerade vården.

Att betala mot faktura gäller endast företags- och avtalskunder samt i förväg avtalad kundfakturering. Ett faktureringstillägg på 33,70 € tillkommer.

Registerbeskrivning

1. Rekisterinpitäjä 
Sairaala Eira Oy (Y-tunnus 0111077-0)
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
09-16201

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Hannu Hännine
Laivurinkatu 29
00150 Helsinki
09-1620543

3. Rekisterin nimi
Keskitetysti ylläpidetty Sairaala Eira Oy:n ja sen itsenäisten ammatinharjoittajien potilasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tärkein käyttötarkoitus on potilaiden/asiakkaiden terveydentilan, sairauksien ja vammojen tutkimisen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvien tietojen käsittely. Lisäksi rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän oman toiminannan suunnitteluun ja tilastointiin sekä potilas/asiakassuhteen hoito.

Potilas- /asiakassuhde
Potilasrekisterin avulla varmistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön toiminnan valvonta ja yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen
säädösten ja määräysten toteuttaminen mm.

Arkistolaki 1994/831
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta 1990/744
Henkilötietolaki 1999/523
Kansaneläkelaki 2007/568
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 (Kudoslaki)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1989/556
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 1990/152
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta 1990/744
Liikennevakuutuslaki 2016/460
Sairausvakuutuslaki 2004/1224
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009/298
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2015/459

5. Rekisterin tietosisältö
Potilaan / asiakkaan perustiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelin numeroja alaikäisen potilaan huoltaja).

Lainsäädännön mukaiset potilasasiakirjat, hoito- ja tutkimustietoineen
• terveydentila, sairaudet ja vammat tutkimisen ja hoidon
suunnittelutiedot, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvät tiedot
• rokotustiedot
• laboratorio- ja röntgen- yms. tiedot
• keskuslaboratorion tutkimustulokset
• lausunnot
• toisilta toimintayksiköiltä pyydetyt tarpeelliset tiedot
• lähetteet toisiin toiminta yksiköihin
• psykologin, fysioterapeutin yms. tallettamat tiedot
• muut mahdolliset tarpeelliset tiedot

Merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta.

Käytössä olevat ohjelmistot, joihin tiedot on tallennettu sähköisesti
• Potilastietojärjestelmä DynamicHealth
• Kuvantamisen arkistointijärjestelmä JiveX
• Spiro2000, spirometria -tutkimusten tietokanta
• Datagraph-Med, silmälasettoimenpiteiden analyysityökalu

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Potilaan / asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Henkilö- ja yhteystietojen oikeellisuus tarkistetaan kunkin käynnin yhteydessä.

Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset ja lausunnot.

Konsultaatiovastaukset.

Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä potilaan / asiakkaan luvalla hankitut
asiakirjat.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Potilaan /asiakkaan tietoja luovutetaan henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Henkilön itsensä kirjallisella luvalla ulkopuoliselle taholle. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille ja vakuutuslaitoksille. Ajo-oikeuden, ampuma-aseluvan tai muun sellaisen voimassaolon harkitsemiseksi poliisilla on oikeus saada perustellusta pyynnöstä luvan haltijan terveydentilaan, päihteidenkäyttöön tai väkivaltaiseen
käyttäytymiseen liittyviä tietoja salassapitovelvollisuuden estämättä, jos on syytä epäillä, että luvan haltija ei enää täytä luvan saanti edellytyksiä.
Tartuntatautilain (583/1986) mukaiset tartuntatauti-ilmoitukset lähetetään sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautirekisterin pitäjälle.

Potilaan/asiakkaan tietoja luovutetaan Lääkelaitoksen ylläpitämään lääkkeiden haittavaikutusrekisteriin. Tietojen luovutus tapahtuu paperitulosteina sähköisistä potilasasiakirjoista ja kopioina manuaalisesta aineistosta.Potilasrekisteritietoja saadaan luovuttaa tietyissä tilanteissa potilaan/asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella:

Jatkohoito tapauksessa, jossa henkilön ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa vapaaehtoisella, nimenomaisella, yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella. Jatkohoito tapauksessa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi
saadaan luovuttaa tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä samoin yhteenveto annetusta hoidosta potilaan/asiakkaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle ja potilaan/asiakkaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa /vapaaehtoisella, nimenomaisella, yksilöidyllä suullisella suostumuksella, josta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.

Suostumusta ei edellytetä jos potilaan/asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja luovutetaan toiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos henkilöllä ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, tai jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan/asiakkaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen saadaan antaa tieto potilaan/asiakkaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas/asiakas kieltäisi
näin menettelemästä. (PotL 13 §)


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilastietoja voivat käsitellä vain hoitoon kulloinkin osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän avustajansa. Tietoja saa käsitellä vain tehtävien edellyttämässä laajuudessa.

A. Manuaalinen aineisto säilytään lukittavissa arkistoissa, joihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joilla on siihen oikeus salassapitomääräysten
mukaan.

B. Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisellä käyttöoikeudella.

Esimies määrittelee henkilökunnan yksilölliset käyttöoikeudet työtehtävien mukaan. Ohjelmistosovelluksiin on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset samoin kuin työasemien käyttöön. Käyttäjätunnusta ei saa antaa muiden käyttöön. Salasanat vaihdetaan riittävän usein, ja niiden muoto ei saa olla liian
helppo.

Tietojärjestelmien ja niissä olevien tietojen käyttöä seurataan käyttäjätunnuksittain.

 
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Potilailla / asiakkailla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin (HetiL 26-28§). Alaikäisen oikeus saada itseään koskevia tietoja määräytyy yleisten puhevaltaa määrittävien säännösten mukaan. Alle 15-vuotias alaikäinen, joka on ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenevä päättämään hoidostaan voi itsenäisesti käyttää tarkistusoikeutta. Jos hoidosta päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojen luovuttamisen huoltajalla, tällä ei ole silloin tarkistusoikeutta potilasrekisteritietoihin.

Rekisteristä on viranomaisilla oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan (6.4.2 ja 6.4.3).Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan/asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisellä allekirjoituksella tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Eiran sairaalan vastaanotosta on saatavilla rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeita.Potilaalla/asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat
potilastiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena. Tarkistusoikeutta käyttävän henkilöllisyys tarkistetaan. Tarkistusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivettä ja tiedot luovutetaan ymmärrettävässä muodossa. Tarvittaessa tiedot selitetään ammattihenkilöntoimesta. Tarkistusoikeuden käyttö on kerran vuodessa maksutonta.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto HetiL 29 §.Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti Eiran sairaalan palvelujohtajalle. Eiran sairaalan vastaanotosta on saatavilla rekisteritietojen korjaamispyyntölomakkeita. Päätöksen tekee hoitava lääkäri/viimeksi hoitanut lääkäri. Jos hoitava lääkäri ei ole enää hoitoyksikössä, korjauspyyntö esitetään ylilääkärille, joka päättää korjauspyynnön hyväksymisestä. Mikäli potilaan/asiakkaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen
oikeus, atk-tukihenkilö. Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimen, aseman sekä päiväyksen tulee ilmetä potilasasiakirjoista. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimista 298/2009)

11. Muut mahdolliset oikeudet
Sairaala Eira Oy:n ja sen ammatinaharjoittajien keskitetysti ylläpidetyn potilasrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteröidyn ei tarvitse erikseen esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa. HetiL:n 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Eira har anslutit sig till Patientdataarkivet

Patientuppgifterna på Eira sjukhus och läkarstationens patienter sparas förutom i Eiras eget patientdataarkiv i fortsättningen också i det riksomfattande Patientdataarkivet, som är en del av det Nationella hälsoarkivet dvs. Kanta-tjänsterna.

Till Kanta-tjänsterna hör förutom Patientdataarkivet också arkivet för eRecept dvs. det elektroniska  receptet samt Mina Kanta-sidor. I Mina Kanta-sidor kan man i fortsättningen läsa sina egna patientuppgifter samt själv bestämma vem som får tillgång till dem.
Bekanta dig med Patientdataarkivet.

De i Patientdataarkivet sparade patientuppgifterna är med patientens tillstånd tillgängliga för både den offentliga och den privata hälsovården i hela landet. Om du inte ännu har bekantat dig med tjänsten, gör det nu och ta Mina Kanta-sidorna i bruk.
Läs mera om Mina Kanta-sidorna.

Eiras hälsokonto

Eiras Hälsokonto – ett flexibelt sätt att betala specialist- och allmänläkartjänster, operationer och ingrepp samt bäddavdelnings- och boendetjänster.

Läs mer

Formulär

På denna sida har vi samlat samtliga nedladdningsbara formulär.

Läs mer

Presentkort

Ge hälsa och välbefinnande med Eiras presentkort! Köp Eira sjukhus presentkort på den summa du önskar. Presentkortet är i kraft ett år från inköpsdatum.

Läs mer