Vi utför följande undersökningar som mäter hjärtats och lungornas aktivitet:

Undersökningar som mäter hjärtats och blodomloppssystemets aktivitet:

• Hjärtfilm EKG
• EKG-långtidsregistrering
• Belastningsergometri-EKG: cykelerergometri, arbets-EKG
• Ultraljudsundersökning av hjärtat


Undersökningar som mäter respirationssystemets aktivitet:
• Spirometri och bronkodilatationsprov

Till undersökningarna ovan behöver man läkarens remiss. I remissen står förkortningen av undersökningen samt kelakoden. Läkaren ger undersökningsresultaten. 


Vilo-EKG dvs hjärtfilm

Undersökningen innebär en hjärtfilm som beskriver hjärtats elektriska aktivitet. (PT-EKG-12, KL: 1270)

Anvisningar:

 1. Du behöver läkarremiss för hjärtfilm.
 2. Till laboratoriet kan du gå utan tidsbeställning.
 3. Undersökningen tar ca 10 minuter.
 4. Du behöver inte förbereda dig på förhand inför undersökningen.
 5. Undersökningsresultaten får du av remitterande läkaren genom att boka antingen en telefontid eller en mottagningstid.


Holter-undersökning dvs EKG-dygnsregistrering

Med långtidsregistrering av EKG följer man ändringar i hjärtats elektriska aktivitet på lång sikt. Vid undersökningen beter man sig enligt sin normala dygnsrytm. För registreringen installeras EKG-elektroder och en bärbar registreringsapparat som inte får bli våt. Registeringen tar 24, 48 eller 72 timmar. Under registeringen bör man föra dagbok om sina känningar och aktiviteter. (Pt-EKG-24h/48h, KL: 1279)


Anvisningar:

 1. Du behöver remiss från läkaren för långtidsregistreringen av EKG.
 2. Beställ tid från laboratoriet, tfn 09 1620 700.
 3. Installationen av apparaten tar ca 30 minuter och återlämningen ca 15 minuter.
 4. Du behöver inte förbereda dig på förhand för undersökningen.
 5. Registreringsapparatens elektroder/tejpar kan synas om urringningen är öppen.
 6. Undersökningsresultaten får du av den skötande läkaren.

Belastnings-EKG dvs kliniskt belastningstest

Med arbetsrelaterat kliniskt belastningstest (cykelergometri) undersöker man hjärtats aktivitet, andningen, hur blodtrycket beter sig under belastningen, fysisk prestationsförmåga samt eventuella symptom vid belastning. Undersökningen består av cykelergometri som framskrider stegvis med 1-3 minuters mellanrum. Belastningstestet fortsätter tills skäl att avbryta testningen uppkommer eller när den testade nått sin maximala belastningsnivå. Därtill följer man hjärtfilmen och blodtrycket. Både en läkare och en skötare är närvarande under belastningstestet. 
(Pt-KIR-tje, KL: 2068)

 

Anvisningar:

 1. Du behöver remiss från läkaren för belastnings-EKG.
 2. Beställ tid från laboratoriet, tfn 09 1620 700.
 3. Belastningstestet tar ungefär en timme.
 4. Bekanta dig med förberedelseanvisningar som du får från laboratoriet.
 5. Undersökningsresultaten får du av läkaren som sköter dig.

Ultraljudsundersökning av hjärtat

Med undersökningen undersöker man hjärtats konstruktion och aktivitet. Undersökningen genomförs av en specialistläkare i hjärtsjukdomar dvs kardiolog. Ultraljudsundersökningen är smärtfri och ofarlig för patienten. (KL): FM1EE

Anvisningar:

 1. Du behöver en läkarremiss för undersökningen.
 2. Beställ tid från laboratoriet, tfn 09 1620 700.
 3. Du behöver inte förbereda dig på förhand för undersökningen.
 4. Reservera 45 minuter för undersökningen.
 5. Undersökningsresultaten får du av den skötande läkaren.

Funktionstest av lungorna: spirometri av diffusionskapacitet och bronkodilatationstest

Med undersökningarna mäter man lungornas  prestationsförmåga och volym. Undersökningen används bl.a. för att diagnostisera astma och lungförträngning (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt att undersöka oklar andtäppa
(Pt-Spirom 6006, Pt-BrDIL 6007)

Förberedelserna inför undersökningen

 1. Reservera undersökningstiden från laboratoriet, tfn 09 1620 700.
 2. Du ska inte dricka kaffe, te, coladrycker eller andra uppfriskande drycker 2 timmar före undersökningen.
 3. Du ska inte röka 4 timmar före undersökningen
 4. Du ska inte använda alkohol under 1,5 dygn före undersökningen.
 5. Undersökningen kan inte genomföras om du har luftvägsinfektion (flunsa, snuva), och två veckor bör ha förflutit efter infektionen.
 6. Medicineringsanvisningar till luftvägssjukdomar ges av läkaren som gett remissen.
 7. Andra än mediciner som ordinerats för luftvägssjukdomar tas normalt.

Genomförande av undersökningen

 1. Reservera ca 30 minuter för undersökningen.
 2. I undersökningen blåser man i en spirometriapparat enligt laboratorieskötarens anvisningar. Ett pålitligt resultat kräver flera blåsningar.
 3. Bronkodilatationsundersökningen innehåller även ett bronkodilatationstest, där man undersöker påverkan av medicinen som expanderar luftrören.
 4. Undersökningsresultaten får du av remitterande läkaren.

Prislista
Undersökningar gällande klinisk fysiologi
 
Vilo-EKG hjärtfilm, Pt-EKG-12
(KL) 1270
52 €
Holter-undersökning, långtidsregistrering av EKG, Pt-EKG-24h
(KL) 1279
335 €
Belastnings-EKG, kliniskt belastningstest, arbetsrelaterat, Pt-KIR-tje
(KL) 2068
335 €
Ultraljudsundersökning av hjärtat
(KL) FM1EE
342 €
Spirometri av flödeskapacitet, Pt-Spirom 6066 85,50 €
Bronkodilatationstest, Pt-BrDIL 6007 122 €
Till undersökningar med remiss utskrivna av Eira sjukhus läkare uppbärs ingen kansliavgift. För övriga undersökningar tillkommer kansliavgift på 17,90 €.
Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.